شرکت هیما صنعت آریا

طراحی و ساخت دستگاه‌های آزمایشگاهی و کنترل کیفیت

آزمون های چوب و سلولزی

آزمون های چوب و سلولزی

تست سفتی خمش (شقی سنج)

تست سفتی خمش و چروک شدگی کاغذ و مقوا CREASE AND STIFFNESS TESTER طبق استاندارد ISO249 3-1 دستگاه تست سفتی

Read More
آزمون های چوب و سلولزیدسته‌بندی نشده

زبری سنجی

مقدار جریان هوای عبوری تحت فشار مشخص از بین فک مدور و مسطح دستگاه و سطح کاغذ زبری بندسن (میلی لیتردر دقیقه) می باشد. کاغذ بین فک مدور و مسطح کلمپ می شود هوا با فشار مشخص در بین نمونه و فک ها ارسال می شود و مقدار عبوری  هوا بین فک و سطح کاغذ اندازه گیری می شود.

Read More
آزمون های چوب و سلولزی

دستگاه تست تا خودگی کاغذ و مقواMIT Folding Tester

آزمون مقاومت به تاخوردگی آزمونی است پیچیده و ترکیبی از مقاومت کششی، خمش پذیری، مقاومت در برابر فشردگی و دیگر تنش‌های برشی و تغییر طول نسبی بوده و با افزایش سطح و میزان اتصال بین الیاف، طول الیاف، انعطاف پذیری الیاف و همچنین رطوبت، میزان این مقاومت افزایش می‌یابد.

Read More