شرکت هیما صنعت آریا

طراحی و ساخت دستگاه‌های آزمایشگاهی و کنترل کیفیت

آزمون های پلیمری

آزمون های پلیمری

دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی

DSC تغییر اختلاف جریان گرما را به یک نمونه و یک ماده مرجع اندازه گیری می کند در حالی که هر دو در معرض یک برنامه دمای کنترل شده قرار می گیرند. در یک DSC شار گرما، اختلاف جریان گرما بین نمونه و مرجع (شاهد) از اختلاف دمای بین نمونه و کوره، مرجع و کوره یا بین نمونه و مرجع حاصل می شود. تست گرماسنج روبشی تفاضلی اغلب برای اندازه گیری کمی تغییر ظرفیت گرمایی یا شار گرمایی، دمای ذوب، دمای انتقال شیشه ای، دمای بلورینگی و گرمای نهان ذوب بکار می رود.

Read More