شرکت هیما صنعت آریا

طراحی و ساخت دستگاه‌های آزمایشگاهی و کنترل کیفیت

دستگاه تست تا خودگی کاغذ و مقوا

آزمون های چوب و سلولزی

دستگاه تست تا خودگی کاغذ و مقواMIT Folding Tester

آزمون مقاومت به تاخوردگی آزمونی است پیچیده و ترکیبی از مقاومت کششی، خمش پذیری، مقاومت در برابر فشردگی و دیگر تنش‌های برشی و تغییر طول نسبی بوده و با افزایش سطح و میزان اتصال بین الیاف، طول الیاف، انعطاف پذیری الیاف و همچنین رطوبت، میزان این مقاومت افزایش می‌یابد.

Read More