دستگاه تست سالت اسپری مه نمکی یا پاشش نمک SALT SPRAY TEST

خوردگی از لحاظ ترمودینامیکی فرآيندی خودبخودی و واکنشی و فیزیکی و شیمیائی بین ماده و محیط اطراف است كه هیچ

بیشتر بخوانید

تست سالت اسپری یا آزمون های مه نمکی (SALT SPRAY)

تست سالت اسپری یا پاشش محلول آب نمک، یک روش بسیار معتبر در جهت شبیه سازی محیط­های طبیعی خوردگی، برای سنجش میزان مقاومت پوشش­ها و روکش­ها بر روی قطعات فلزی و غیر فلزی در برابر خوردگی ناشی از محیط­های مرطوب می­باشد. منتهی به ندرت يک رابطه مستقیم بین مقاومت در برابر محلول آب نمک و  مقاومت به خوردگی در ساير محیط­ها وجود دارد، زيرا چندين فاكتور مانند تشکیل فیلم­های محافظ و تفاوت شرايط واقعی و شرايط آزمايش باعث می­شود نتايج به دست آمده از مقدار واقعی فاصله بگیرد.

بیشتر بخوانید