شرکت هیما صنعت آریا

طراحی و ساخت دستگاه‌های آزمایشگاهی و کنترل کیفیت

بندسن

آزمون های چوب و سلولزیدسته‌بندی نشده

زبری سنجی

مقدار جریان هوای عبوری تحت فشار مشخص از بین فک مدور و مسطح دستگاه و سطح کاغذ زبری بندسن (میلی لیتردر دقیقه) می باشد. کاغذ بین فک مدور و مسطح کلمپ می شود هوا با فشار مشخص در بین نمونه و فک ها ارسال می شود و مقدار عبوری  هوا بین فک و سطح کاغذ اندازه گیری می شود.

Read More