شرکت هیما صنعت آریا

طراحی و ساخت دستگاه‌های آزمایشگاهی و کنترل کیفیت

شرایط محیطی

آزمون های شرایط محیطیآزمونهای شرایط محیطیشرایط محیطی

شرایط محیطی

اساس اصلی آزمون‌های شرایط محیطی ، قرار دادن محصولات در فشارهای محیطی بالا و ایجاد نقص است. طیف گسترده‌ای از نیروهایی که در طول آزمایش وجود دارد که به محصول خاص و استفاده مورد نظر آن بستگی دارد.

Read More